Havířov 24.6.2013

06.08.2013 09:34

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov  24.06.2013

 

Přítomni: Štýrská, Skotnicová, Mellar, Ohřálová, Košťál, Hrušková

Omluveni: Černoch

 

Program:

  1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV

2.    Zpráva výcvikové komise

Ø  Návrh sestavení Plánu sportovních akcí pro druhé pololetí 2013

Ø  Zkoušky a prolongace figurantů I. třídy

3.    Zpráva komise mládeže

4.    Ostatní

5.    Informace z INFO 2/2013 – doplněno po schůzi KV

Ø  Přihláška na školení kladečů

Ø  Žádosti o akce (výběrové závody, mistrovství, CACT apod.)

 

 

  1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV

Ø  Návrh manuálu (pravidel), ve kterém budou jasně vymezena pravidla pro komunikaci KV s ostatními členy ZKO – úkol trvá Mellar, Ohřálová

 

2.    Zpráva výcvikové komise

Ø  Na základě žádostí zaslaných ze ZKO byl sestaven Plán sportovních akcí pro druhé pololetí 2013. KV tento plán schválila s tím, že je ještě nutno počkat do 30.6.2013, kdy vyprší termín pro podávání žádostí o uspořádání sportovní akce krajského významu.

o   Úkol

§  Překontrolovat, případně doplnit doslané žádosti a vložit je do již schváleného plánu – Košťál

§  přidat Plán sportovních akcí k emailu zasílající zápis – Ohřálová

§  vložit Plán sportovních akcí na web KV (kv-moravskoslezsky.estranky.cz) – Ohřálová

§  zaslat Plán sportovních akci na ČKS – Ohřálová

Ø  Zkoušky a prolongace figurantů I. třídy – zkoušky figurantů I.třídy se budou konat 9.11.2013 v ZKO Praha 4- Jižní Město. Přihlášky je možno zasílat do 30.09.2013, naskenované s doporučením a razítkem ZKO, podpisem člena výboru ZKO na oficiální přihlášce na email KV kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz. Na přihlášce je nutno uvést email i kontaktní telefonní číslo. Přezkoušení popř. výběr přihlášených zájemců proběhne v měsíci říjnu, dle další dohody. Dle požadavků směrnice o provádění figurantské práce, na místě zkoušek doloží zájemci potvrzení o zdravotním stavu.

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

Ø  Z důvodu zájmu členů ZKO,  v květnu 2013 proběhlo druhé kolo školení a prolongace figurantů  I. a II. třídy. Na základě získané zkušenosti členové KV rozhodli, že zůstanou u původního modelu provádění tohoto školení, a to 1x ročně na začátku sezóny.

Ø  Na stránkách ČKS (kynologie.cz) je již zveřejněn seznam figurantů I. třídy, seznam figurantů II. třídy se připravuje

 

 

 

 

 

3.    Zpráva komise mládeže

Ø  Změna termínu konání MR mládeže ČKS. Tento se koná 16.-18.8., Česká Třebová, rozhodčí p. Košťál, p. Tichá, p. Vychodil, figuranti p. Sáss, p. Šíma, náhradník p. Soukop.

Ø  Komise mládeže ČKS zhodnotila výběrové soutěže mládeže bez závad a schválila plné výše odměn.

Ø  Komise mládeže ČKS schválila dotaci na tábor mládeže KV Moravskoslezského kraje. Místo konání -  penzion Setina Pustá Polom, ve dnech 28.7 – 4.8.2013. Bližší informace na níže uvedeném emailu nebo tel. 737624513 p. Mellar.  Mládežníci zabývající se sportovním výcvikem se mohou na tento tábor přihlásit na email: kv.moravskoslezsky@seznam.cz do 15.7.2013. Na tuto akci budou zakoupeny výcvikové pomůcky

Ø   Pan Mellar konstatoval, že je v současné době malý zájem zapojení se mládežníků     do družstva mládeže Moravskoslezského kraje.

Ø   

4.    Ostatní

Ø  KV upozornilo ZKO Horní Suchá na porušení směrnic (uspořádání klubového závodu s účastí mimo klubových závodníků, bez řádného uvedení této akce ve schváleném Plánu sportovních akcí) a na možné sankce v případě opakovaného porušování Směrnic ČKS.

Ø  Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace na rok 2014 do 1.8. 2013 na adresu kv-moravskoslezsky@seznam.cz. V žádosti uvedete požadovanou výši dotace (max. do 40 000,- Kč) a předběžný rozsah prací, nebo pořizovaného materiálu. Prostředky lze použít na opravu a obnovu stávajícího zařízení. Z dotace nelze hradit nákup křovinořezů, sekaček, benzínu do sekaček, nákup stavebních buněk, kotlů ústředního topení, kynologických pomůcek atd. Předsedové KV zašlou žádosti se svým vyjádřením na adresu Českého kynologického svazu, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, do 30. srpna 2013. Dotace budou poskytnuty jen t_m ZKO, které doloží smlouvy o majetku /výpis z katastru nemovitostí / (vlastní pozemek nebo klubovna anebo dlouhodobý pronájem - doklad na nejméně 10 let, tj. do r. 2023). Po termínech zaslané žádosti nebudou KV přijaty.

Ø  ZKO Frýdlant nad Ostravicí požádala o ocenění pro své dlouholeté a aktivní členy, v rámci jejich životního jubilea. KV tento požadavek schválilo a těmto členům byla zaslána plaketa s poděkováním za jejich práci pro kynologii.

Ø  Předseda KV seznámil přítomné členy KV s korespondencí pana Novotného (ZKO Ostrava-Svinov). Korespondence bude založena u jednatele KV.

Ø  KV upozorňuje předsedy ZKO, že v termínu měsíce července, srpna, proběhne rekonstrukce stránek. Prosí proto o pochopení.

 

 

Termín další schůze: bude upřesněn

Zapsala: 24.06.2013 lic. Michaela Ohřálová, DiS.

 

Z INFO 2/2013

Ø  Informace pro rozhodčí výkonu 1. třídy:

o   - rozhodčí musí posoudit psa BPP, který je zaregistrován u MSKS (bílá VK pro psy BPP) - týká se pouze zkoušek; tuto skutečnost je potřeba označit na soupisce!

Ø  Informace pro veřejnost – do 30.10.2013 se přihlásí všechny kraje se zájmem o II.kolo školení kladečů. Nahlásí zájemce a místo, kde školení bude probíhat. Dle počtu zájemců je možné, aby se kraje sloučily. Předpokladem je, že každý nahlášený umí již stopy šlapat. – KV žádá zájemce o toto školení kladečů, aby své naskenované přihlášky (vzor viz kv-moravskoslezsky.estranky.cz) zaslali do 20.10.2013 na email kv-moravskoslezky@seznam.cz – prosím nezapomeňte uvádět své kontaktní údaje (mobil, email) – na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

Ø  Žádosti o veškeré sportovní kynologické akce na r. 2014 nahlásí krajské organizace a kolektivní členové na ČKS do 30.9.2013. KV žádá ZKO, které budou chtít v roce 2014 pořádat sportovní akci nadkrajského významu (výběrové soutěže, mistrovství republiky, závod se zadáním výcvikové známky CACT …), aby své žádosti poslali naskenované na email kv-moravskoslezky@seznam.cz – do 20.9.2013 – na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

 

Z INFO 2/2013 zpracovala mgr. Michaela Ohřálová, DiS.