Havířov 30.07.2015

03.08.2015 13:57

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov  30.07.2015

 

Přítomni:            Mellar, Ohřálová, Košťál, Novák,

Omluveni:          Skotnicová, Hrušková, Černoch

 

Program:

  1. Kontrola posledního zápisu

1.1.  Registrace ZKO

1.2.  Registrace KV

1.3.  Seminář pro začínající figuranty

1.4.  TTM Moravskoslezské mládeže

1.5.  Junior Cup

  1. Ostatní

2.1. Neinvestiční dotace

2.2. Plán sportovních akcí pro druhé pololetí roku 2015

2.3. Změna termínu Výběrového závodu mládeže stopařů

2.4. Lékařské potvrzení – výzva pro kladeče a figuranty

2.5. Přihlášky – svazoví kladeči

2.6. Výzva pro ZKO – Branný závod

2.7. Ze zápisu z jednání předsednictva ČKS

               2.7.1. Zkoušky rozhodčích 1.a 2.třídy

               2.7.2. Zkoušky a prolongace svazových figurantů

               2.7.3. Školení a zkoušky svazových kladečů

               2.7.4. Nová ZKO

 

1. Kontrola posledního zápisu

1.1 Registrace ZKO:

Všechna ZKO, pokud doposud nemají zaregistrovány změny v souladu s NOZ musí předložit tyto podklady nejpozději do 31.10.2015, po tomto datu si budou ZKO veškeré podklady zpracovávat samostatně a budou je zasílat pouze k podpisu na sekretariát ČKS, který je následně odešle na rejstříkový soud. Podklady doručené sekretariátu ČKS do tohoto data vyřídí přímo sekretariát.

Viz. INFO 1/2015

Z původních pokynů upozorňujeme:

Správný název všech ZKO musí odpovídat ustanovení Stanov ČKS a vypadat takto:

Český kynologický svaz

ZKO a název – za pomlčkou číslo organizace

Tedy např.

Český kynologický svaz

ZKO Bystřička - 258

IČ - XXXXXXXXX

Veškeré tiskopisy naleznete na webu www.kv-moravskoslezsky.webnode.cz (přihlášky,žádosti – registrace ZKO)  nebo webu ČKS www.kynologie.cz (členské subjekty, základní kynologické organizace)

Dotazy k registraci ZKO dle NOZ zasílejte na adresu : registrzko@kynologie.cz

 

 

 

1.2. Registrace KV

Vzhledem k povinnosti dle NOZ, na kterou nás upozornil rejstříkový soudu, musí být revizní komise  sestavena ze tří členů, KV doplnil počet členů revizní komise o pana Ficka, který byl řádně navržen svou ZKO jako kandidát pro volby do KV/RK v lednu 2015. Tento kandidát se v řádných volbách do RK umístil s počtem 39 hlasů ,,pro“ jako první nezvolený do RK.   

 

1.3. Seminář pro začínající figuranty.

KV hledá vhodné prostředí a termín pro uskutečnění této akce – úkol trvá – zodpovědná osoba Mellar

 

1.4. TTM Moravskoslezské mládeže se zúčastnilo 21 dětí se svými psy. Pod odborným vedením (stopy Z. Novák, A. Dobrovičová, poslušnost V. Hrušková, obrana K. Mellar) strávily tyto děti krásný týden v prostředí Pusté Polomi.

 

1.5. Junior Cup – startovaly 4 děti Moravskoslezského kraje, které získaly 1.,2.,4. a 5. místo v kategorii všestranných mládežníků. Jako družstvo obsadily první místo.

 

Ostatní:

2.1. Neinvestiční dotace

Ø  Neinvestiční dotaci pro rok 2015 obdržela pouze jedna ZKO z Moravskoslezského kraje

Ø  Doposud doručené žádosti o neinvestiční dotace pro rok 2016:

·         ZKO Veřovice

·         ZKO Ostrava – Mariánské Hory

Ø  Viz. INFO 1/2015:

Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace (výhradně na provoz a údržbu, nejedná se o opravy, dostavby, apod.) na rok 2016 do 7. 8. 2015 na adresu předsedů krajských výborů.

V žádosti uveďte požadovanou výši dotace, předběžný popis na co bude dotace čerpána (např. otop, elektřina, benzín do sekačky, údržba sekaček a traktůrků, poštovné).

Prostředky bude možno použít výhradně na provoz a údržbu, nejedná se o dotace na opravy!

Z dotace nelze hradit nákup křovinořezů, sekaček, nákup stavebních buněk, kotlů ústředního topení, kynologických pomůcek, atd.

Vzhledem k tomu, že MŠMT dosud nevydalo pokyny pro čerpání dotací na programy pro rok 2016, zasíláme základní ustanovení vydaná pro letošní rok.

Dotace budou poskytnuty jen těm ZKO, které již doložily nebo jako přílohu žádosti doloží smlouvy o majetku /výpis z katastru nemovitostí/ (vlastní pozemek nebo klubovna anebo dlouhodobý pronájem - doklad na nejméně 10 let, tj. do r. 2026).

POZOR

dlouhodobý pronájem není pro účely dotací platný, pokud vlastníkem není obec, město nebo státní instituce (viz výpis níže).

o                  Naskenované s razítkem a podpisem je můžete zaslat na emai:

kv-moravskoslezsky@seznam.cz

 

 

2.2. Plán sportovních akcí pro druhé pololetí roku 2015 – schválen a je součástí tohoto zápisu.

 

2.3. Změna termínu Výběrového závodu mládeže stopařů, který pořádá ZKO Albrechtice u Českého Těšína – nový termín 29.08.2015

 

2.4. Výzva pro figuranty a kladeče, kteří se v letošním roce zúčastnili školení pořádané krajským výborem a nedodali potřebné lékařské potvrzení, tudíž nemají vystavený průkaz, ať se zkontaktují s p. Ohřálovou a dohodnou se společně na dalším postupu.

 

2.5. Doručené přihlášky na školení svazových kladečů:

·         Flešar – ZKO Havířov-Bludovice

·         Funiok – ZKO Horní Suchá

KV tyto přihlášky schválil a odeslal na předsednictvo ČKS – zodpovědný p. Mellar

 

2.6. KV se obrací na jednotlivé ZKO s dotazem, zda-li má, některé ZKO, zájem o uspořádání Branného víceboje – více informací k tomuto tématu poskytne p. Košťál

 

2.7. Ze zápisu z jednání předsednictva ČKS:

2.7.1. Zkoušky rozhodčích 1. a 2. třídy – proběhnou 6.9.2015 v ZKO Praha Jižní Město. KV předalo tyto přihlášky:

o   Rozhodčí 1. třídy p. Hrušková, p. Toman, p. Fuksíková

o   Rozhodčí 2. třídy p. Kaločová

2.7.2. Příprava zkoušek a prolongací svazových a figurantů I. třídy – tato akce proběhne dne 8. 11.2015 v ZKO Praha Jižní Město, na jednotlivé krajské organizace, budou zaslány směrné tabulky s počtem figurantů, které mohou přihlásit. Termín zaslání přihlášek na KV do 20.8.2015.

o   Naskenované s razítkem a podpisem je můžete zaslat na emai:

kv-moravskoslezsky@seznam.cz

 

2.7.3.Příprava školení a zkoušek svazových kladečů – zájemci zašlou své přihlášky na na KV do 20.8.2015.

o   Naskenované s razítkem a podpisem je můžete zaslat na emai:

kv-moravskoslezsky@seznam.cz

o   KV se obrací na jednotlivá ZKO s dotazem, zda-li má některá ZKO zájem uspořádat školení svazových kladečů v roce 2016. Zájemci mohou zaslat svou nabídku na email

kv-moravskoslezsky@seznam.cz

 

2.7.4. Nová ZKO Ostrava-Radvanice

 

Přílohy:

Plán sportovních akcí pro druhé pololetí roku 2015

Žádost o neinvestiční dotaci

 

Zapsala: Mgr. Michaela Ohřálová, DiS., 30.07.2015