Kylešovice 25.3.2007 - společná schůze KV a ZKO

06.08.2013 10:07

Zápis ze spolecné schuze KV a predsedu ZKO
Kylešovice 25.03.2007


Prítomni: ZKO Ami-dog, ZKO Bruntál II., ZKO Dolní Benešov, ZKO Frenštát pod 
Radhoštem, ZKO Frýdlant nad Ostravicí, ZKO Havírov-Bludovice, ZKO 
fIavírov-Lucina, ZKO Horní Žukov, ZKO Hrabství, ZKO Jablunkov, ZKO 
Karviná-Hranice, ZKO Kozlovice, ZKO Krnov-Chomýž, ZKO Kylešovice, 
ZKO Mesto Albrechtice II., ZKO Nóvý Jicín, ZKO Opava, ZKO Orlová-
Mesto, ZKO Ostrava-Mariánské Hory, ZKO Otice, ZKO Petrvald, ZKO 
Radun, ZKO Rýmarov, ZKO Slezská Horina, ZKO Šenov, ZKO Trinec, ZKO 
Vendryne, ZKO Verovice, ZKO Vítkov, ZKO Vrbno pod Pradedem, ZKO 
Stará Ves u Rýmarova 

J. Havránek, K. Mellar, M. Ohrálová, V. Koštál, B. Skotnicová, M. Štýrská, 
M. Dohnalová, K. Šedenková 
Program: 1. Privítání 

2. Zprávy -jednatel (viz. príloha) 
-pokladník (viz. príloha) 
-výcviková komise ( viz. príloha) 
-chovatelská komise 
-komise mládeže (viz. príloha) 

3. Predání odmen 
4. Diskuse 
1. Privítání 
Pan Havránek privítal všechny prítomné a podekoval jim za jejich úcast na spolecné schuzi 

2. ZDrávy 
-chovatelská komise -pan Stebel -v Moravskoslezské oblasti bylo v roce 2006 usporádány 

tyto chovatelské akce:
-2 kraj ské výstavy
-12 výstav oblastních
-10 bonitací a svodu,


dále prednesl plán chovate1ských akcí pro rok 2007 a zhodnotil probehnuvší školení figurantu 
II.. trídy, které probehlo 10.03.2007 z ZKO Šenov. V souvislosti s tímto upozornil pan 
Havránek na INFO 1/2007, ve kterém je uvedeno, že na zkouškových akcích porádaných 
CKS musí být figurant nejméne 2. trídy, jemuž byla aprobace priznána naším svazem. 

3. Predání odmen 
ZKO Trinec -za výberový závod IPO 1.500,ZKO 
Vendryne -za vylucovací závod mládeže 1.000,-
Odmeny byly predány zástupcum ZKO a soucasne predseda KV temto organizacím 
. podekoval za dobre odvedenou práci a vyzval ostatní prítomné, aby tyto organizace 
následovali. 

4. Diskuse 
I. Pan Havránek upozornil na clánek v INFO 1/2007 týkající se:
"INFORMACE O STUDNÁCH (z denního tžsku)

Jen necelý rok zbývá majitelum nacerno vyhloubených studní na to, aby svuj vodní zdroj 
zlegalizovali. Prakticky každý, kdo má na pozemku" díru" v zemi a cerpá z ní vodu, musí mít 
v ruceplatný doklad, kterým mu odborníci tuto cinnostpovolují. 

Od zacátku príštího roku pak zacnou státní orgány na základe nového vodního zákona 
všechny studny a vrty po celé zemi proverovat. Tem, kterí si nezajistí povolení pro odber 
podzemních vod, hrozí pokuta až padesát tisíc korun pokud jde o soukromé osoby a 10 
milionu vprípade podnikatelu. 

Koncí tak dosavadní praxe, kdy si v této oblasti v Cesku každý delal v podstate, co chtel. To 
má podle odborníku výrazne negativní dusledky. Na mnoha místech podzemní voda ubývá, na 
jiných jeden vrt odebírá životne duležitou tekutinu sousedum, na dalších zase hrozí kvuli 
prusakum z neodborne provedených vrtu znecištení podzemních vod v rozsáhlých oblastech. 

"Osobne odhaduji, že minimálne osmdesát procent studní stojí v Cesku takzvane nacerno, " 
rekl LN vedoucí odboru životního prostredí ceskobudejovického magistrátu Svatopluk Mika. 

Rada lidí se totiž podle nej domnívá, že vyvrtáním díry do zeme nemohou nikomu ublížit. 
Opak je ale pravdou. 

"Evidujeme desítky prípadu, kdy lidé nešetrným vrtáním do zeme znecistili duležitý vodní 
zdroj, prípadne pripravili o vodu nekoho v okolí, " tvrdí Mika. 

V rámci novely vodního zákona, prijatého na základe evropské legislativy, tak zacne stát od 
zacátku príštího roku prQverovat tisíce studní a vrtu v celé Ceské republice. Každý, kdo vodu 
ze studne používá k jiným úcelum než prímo na pití, tedy treba k zavlažování, mytí nebo 
komercnívýrobenápoju,simusínechatprodloužit ciobnovitpríslušnépovoleni. 

Máte cerpadlo? Je treba povolení 

Výjimku tvorí pouze ti majitelé studní, kterí je vybudovali bud pred rokem 1955, kdy žádné 
vodní zákony neexistovaly, nebo po roce 2002, kdy naopak už byla legislativa prísnejší. 
"Obyvatelé, kterí studnu používají k cerpání pitné vody a mají k tomu povolení, si o jeho 
obnovu žádat nemusejí, " uvedl v této souvislosti Svatopluk Mika. 

"Povolení není nutné pouze tehdy, když se k odberu vody nepoužívá žádné technické zarízení,

treba cerpadlo, Cfrekla tisková mluvcí ministerstva zemedelství Tána Králová. 

Podrobnl v "Metodickém pokynu" ministerstva životního prostredí 

cj. 9039 3/ENV/06, 3988/650/06 Cf 

II. Zájemcum byly predány písemné formy "Rádu na ochranu zvírat v chovu" a "Rád na 
ochranu zvírat pri svodeoh" 
III. Panem Havránkem byl dán návrh na usporádání ješte jedné spolecné schuze v roce 2007, 
termín by byl dán až na konec roku 2007. Všichni prítomní s tímto návrhem souhlasili. 
IV. ZKO Krnov-Chomýž - požádalo seznam figurantu 1.trídy 
bude soucástí nekterého z dalších zápisu 
V. ZKO Frýdlant nad Ostravicí -upozornil na skutecnost, že na školení figurantu svazových 
a 1. trídy nebylo vše v porádku a požádal pana Havránka, aby na další schuzi CKS upozornil 
na nekteré nedostatky: chybelo ubytování pro psovoda se psem, ac byl rádne nahlášen, pri 
záverecném zhodnocení by meli více práci figurantu zhodnotit. 

VI. ZKO Vítkov -predseda této organizace položil dotaz, jak správne postupovat pri 
podávání žádostí o porádání akcí. Na toto odpovedel pan Havránek. Je nutno zaslat žádost o 
možnost porádání akcí na príslušný mestský nebo obecní úrad a soucasne na príslušném 
formulári je nutno požádat príslušnou veterinární správu o urcení veterinárních podmínek pro 
konání svodu (formulár priložen k tomuto zápisu) 
VII. ZKO Vendryne -predseda informoval prítomné, že s žádostí o investicní dotace je to 
velmi složité, dále požádal pana Havránka, aby na stránkách CKS byl uveden seznam dle 
kraju, seznámil prítomné s propozicemi jejich závodu a v záveru požádal KV, aby byl se 
zápisem opet rozeslán aktuální seznam všech organizací. Pro lepší informovanost navrhl KV, 
aby byly vytvoreny webové stránky, na kterých by byly uvedeny všechny potrebné informace. 
VIII. ZKO Mariánské Hory -predsedkyne se zajímala o klíc pri rozdelování rozhodcích, kdy 
na toto odpovedel pan Havránek, že pokud jsou v žádostech o možnost porádání akce 
krajského významu uvedeni rozhodcí, pak i tito bývají vetšinou tem organizacím na akci 
prideleni. Je však nutno prihlížet k tomu, aby byli rozhodcí pridelováni tak, aby mel každý 
z nich primerený pocet akcí. Konkrétne však pro závod vjejich organizaci muselo dojít ke 
zmenám, nebot jimi navrhovaní rozhodcí pí Dedková se nezúcastnila školení rozhodcích 
v únoru2007a tudíž nemuže pro letošní rok posuzovat. 
IX. ZKO Vendryne -predseda se dotazoval, zda-li muže závod v organizaci posuzovat 
rozhodcí, který je taktéž clenem této organizace. Odpovedel pan Havránek s panem 
Koštálem, že tedy muže, ale nedelá se to, pro regulérnost závodu. 
X. ZKO Frýdlant nad Ostravicí -predseda se dotazoval, proc není možno v jeden den 
usporádat zkoušky podle všech trí zkušebních rádu. Odpoved znela, že dosud tato možnost 
není. 

XI. pan Havránek upózornil prítomné predsedy nva INFO 3/2006:Úprava výše odmen 
rozhodcích, ved. stop, kladecu a figurantu na akcích CKS (schváleno P CKS dne 20.9.2006 
s platností od '1.1.2007) 

a) vs pro M FCI, M CR IPO a Mistrov~tví mládeže: 
rozhodcí 1 500,-Kc/den, figuranti 1 000,-Kc/den, náhr. figurant 500,-Kc/den, kladec 60,-
Kc/stopa, vedoucí stop 1 000,-Kc/den 

b) vs a M CR stoparu: 

rozhodcí I 500,-Kc/den, kladec 150,-Kc/stopa, 2x kladec na krížení 50,-Kc/stopa, vedoucí 
stop 1 000,-Kc/den 

c)vsaMCRklubua plemen 
rozhodcí 1 000,-Kc/den, figurant 600,-Kc/den, kladec 30,-Kc/stopa, ved. stop 600,-Kc 

d) Zkoušky: 

rozhodcí 1 000,-Kc/den"figurant 400,-Kc/den, kladec 30,-Kc/stopa, 

e) Závody: 

rozhodcí 800,-Kc/den, figurant 600,-Kc/den, kladec 30,-Kc/stopa 

1)lektorné: jednotlivé akce dohodou -max. však do výše 800,-Kc/den 


XII. ZKO Havírov-Lucina -jednatelka této ZKO uvedomila prítomné o problémech s jejich 
klubovnou a soucasne i s pozemky, kdy nejsou vlastníky pozemku pod klubovnou a potrebují 
tuto klubovnu opravit. Na toto odpovedel pan Havránek, že je možno získat neinvesticní 
dotace z CKS, na ruzné potrebné opravy. 
XIII. pan Havránek vyzval všechny prítomné zástupce ZKO, aby organizace více žádali o 
akce republikového významu. 
XIV. ZKO Opava -predsedkyne uvedla, že budou žádat o zmenu termínu závodu. Jako 
duvod uvedla provádené terénní práce na pozemku jejich ZKO. Tuto informaci ješte 
v budoucnu upresní. 
Xv. ZKO Havírov-Bludovice -predsedkyne prítomné informovala o výstave a bonitaci pro 
plemeno NO ve dnech 09.-10.06.2007 

XVI. ZKO Otice -predseda prítomné informovalo oblastní výstave nemeckých ovcáku 
porádanou jejich organizací dne 20.05.2007. 
XVII. ZKO Šenov -predsedkyne prítomné informovala o zmene termínu Memoriálu Jana 
Beneše a výberového závodu na Mistrovství republiky dle ZVV 3, které bylo z organizacních 
duvodu presunuto na 16.06.2007. Soucasne informovala o zmenách kategorií pro Memoriál 
Jana Beneše, kdy pro tento závod budou vyhlášeny kategorie ZZO a ZVV1. 
XVIII. ZKO Vendryne -predseda položil dotaz, proc jsou spolecné schuze v nedeli, KV 
odpovedel, že v sobotu vetšinou lidé ješte pracují. 
Termín další schuze je 20.05.2007, v 16:00 hodin v prostorách klubovny ZKO Otice 

25.03.2007 

Zapsala: Michaela Ohrálová, DiS. 
 

Spolecná schuze predsedu ZKO a KV
K,ylešovice-25.03.2007


Zpráva jednatele: 

Schuze KV -7 x (1/06,3/06,3/06,5/06, 7/06, 9/06, 11/06) 
Školení figurantu II nových, prolongace stávajících (16) 
Školení rozhodcích II. trídy 
Školení instruktoru pro sportovní výcvik psu (30) 
Vytvorení "Plánu akcí pro rok 2006) 

Spolecná schuze predsedu ZKO a KV (3/06) -predány odmeny jako podekování za 
usporádání akcí republikového významu v roce 2005 -ZKO Svinov, ZKO Bruntá1, ZKO 
Trinec, ZKO Verovice 

Predání cestného uznání u príležitosti významného životního jubilea -Jirí Vykvenc 
Rozdelení neinvesticních dotací 
Vznikly nové ZKO -Radun, Šenov u Nového Jicína 
Schváleny výberové souteže a predání s doporucením na CKS 
Noví figuranti !.trídy -Cernoch, Mrázek, Va1ícek 
Odeslány žádosti na neinvesticní dotace 
2 x získán titul "Vzorný výcvikár III.trídy" -Glogar, Králová 
2 x získán titul "Vzorný výcvikár !.trídy" -Bartošíková, Urbánková 
Schválení odmen organizacím porádajících souteže republikového významu v roce 2006 
-ZKO Trinec, ZKO Vendryne 


1.1.2006 
STAV-Banka celkem 44 228.31 Kc 

Príjmy CKS 21310,00 Kc 

Príjmy ZKO 200,00 Kc 
Uroky 8,66 Kc 
Príjmy celkem 21518,66 Kc 

Za vedení a transakce 1 629,00 Kc
Výber, dotace pokladny 30 000,00 Kc
Výdaje celkem 31 629,00 Kc
Konecný stav úctu
31.12.2006 I 34117,97 Kc


1.1.2006 STAV-Hotovost celkem 9 713,50 Kc 

...-. 

. ....

Príjmy ZKO poštovné 4 000,00 Kc 
Dotace pOkladny"z-SU 30 000,00 Kc 
Príjmy celkem 34 000,00 Kc 

Náklady na cestovné 16807,00 Kc 
Odmeny ZKO za cinnost 6 500,00 Kc 
Jiné režie-Poštovné, papír, tisk, 
nájem, obcerstvení 15132,00 Kc 
Výdaje celkem 38439,00 Kc 
Konecný stav poklady (hotovost) 
31.12.2006 I 5274,50 Kc 

uI~Zpráva referenta pro výcvik v MSK CKS za r. 2006 

Akce kraiského vÝznamuv r.2006 

Byl zpracován plán kynologických sportovních souteží pro r. 2006.
Ve kterém bylo dle požadavku ZKa uvedeno 16 závodu,na které KV delegoval své rozhodcí
II.trídy CKS.
Z toho se uskutecnilo 10 závodu a 6 poradatele za zrušily.
U uskutecnených závodu nebyli shledány nedostatky jak ze strany poradatelu ci rozhodcích.


Školení uorádané KV 

-V Únoru v ZKa atice probehlo doškolení rozhodcích II.tr.
-V Breznu v ZKa atice se uskutecnilo školení a prolongace figurantu II.tr.
-V breznu v ZKa Šenov probehlo školení instruktoru pro sportovní výcvik psu


Suortovní akce nad rámec kraie, 

-VSmládežeZKa Vendryne-odmena1000kc.
-VS na M CR a M FCl lPa ZKa Trinec -odmena 1500kc.


Rozhodcí ll.tr. a Fhwranti I.tr. 

Kraj má-15. rozhodcích II.tr. 

16. figurantu I.tr. 
Podekování Všem Za,funkcionárum,organizátorum kynologických akcí,dále pak závodníkum 
a reprezentantum našeho kraje za vynikající propagaci kynologického sportu a tím i 
zviditelnení našeho regionu Moravskoslezského kraje 

Zpracoval V.Košťál