Otice 19.6.2009 - Krajská konference

06.08.2013 10:33

 

Krajská konference

ČKS Moravskoslezská organizace č. 834

konaná dne 19.6.2009 v Oticích

 

Zahájení: Michaela Ohřálová  a Josef Havránek

 

Poděkování a předání ocenění dlouholetým členům: MVDr. S. Vodička, S. Konečný

Poděkování a předání ocenění za reprezentaci:          K. Kováč

 

Program krajské konference:

1)Volby komisí

–    volební

-          mandátové

-          návrhové

 

2)Zpráva výboru za uplynulý rok

                        -     předseda-J.Havránek

-          jednatel-M.Ohřálová

-          ekonom-B.Skotnicová

-          mládež-K.Mellar

-          revize-M.Štýrská

-          chov-J.Stebel

3) Volby nového výboru pro další volební období

4) Diskuze

5)Schválení usnesení krajské konference

 

Dle stanoveného klíče se mělo na konferenci dostavit 76 členů ZKO, přítomno 42.

Podmínky pro oznámení a zaslání pozvánek ke konané konferenci a volbám byly splněny  v požadovaném termínu.

Krajská konference je usnášení schopná.

 

K bodu 1)

Jednohlasně byly zvoleny komise:

-          volební – K.Mellar, J.Čadek, p.Rychtář

-          mandátová – M.Dohnalová, ing. K.Černoch, K.Pořízková

-          návrhová-B.Skotnicová, R.Havránková, P.Škarpa

 

K bodu 2)

Byly podané zprávy jednotlivých členů výborů, které jsou přílohou zápisu.

 

K bodu 3)

Ø  Před zahájením voleb bylo přítomnými jednohlasně odsouhlasena změna v počtu výboru ze stávajících 7 členů na 5 členů pro další volební období + 3 členové revizní komise.

Ø  Jednohlasně byla odsouhlasena úprava volebních lístků ve věci navržených kandidátů a úpravy pro jejich platnost.

Ø  Vydáno 42 volebních lístků, odevzdáno 42, z toho 1 neplatný.

Ø  Pro další funkční období byli do výboru zvolení:

J. Havránek, M.Ohřálová, B.Skotnicová, K.Mellar, V.Košťál, M.Štýrská, J.Čadek, Ing.K.Černoch

 

K bodu 4)

Ø  Upozorňujeme všechny ZKO, které dosud neodeslaly na příslušný KV ČKS záznam o volbě nového výboru ZKO (tiskopisy rozeslané jako součást INFO 3/2008 , že pokud tyto tiskopisy nebudou KV ČKS předloženy tak, aby je mohl KV sumarizovat a poskytnout ČKS do 30.7.2009, nebudou takovým ZKO poskytnuty ani již schválené dotace ani delegováni rozhodčí na zkoušky z výkonu. Pokud již byly delegace rozeslány (akce od l. 8. 2009)  budou po tomto termínu zrušeny – viz.INFO 2/2009

Ø  Pro ZKO – žádosti na neinvestiční dotace na rok 2010 zaslat k rukám M.Ohřálové nejpozději do 30.9.2009.

Ø  Pro ZKO – nominace na školení figurantů I.tř. zaslat k rukám V.Košťála do 31.8.2009.

Ø  Kolektivně navrženo – ZKO, které neuhradí poplatky na poštovné do 31.8.2009, (z kterých se hradí náklady na papír, obálky, barvu a další režie spojené s podáním informací pro ZKO) obdrží zápis z Krajské konference jako poslední zápis KV. Dále nebudou tyto ZKO doporučeny krajem pro získání neinvestičních i investičních dotací. Organizace budou vyjmenované v zápisu z konference.

Ø  J.Havránek-na sjezd ČKS, který se bude konat v prosinci 2009 v Praze, byli  navrženi jako kandidáti  nově zvolený výbor, který bude doplněn MVDr.S.Vodičkou a M.Dohnalovou.

 

K bodu 5)

Usnesení:

Ø  Krajská konference schvaluje změnu v počtu členů výboru a volbu jednotlivých členů.

Ø  Krajská konference schvaluje sankci proti ZKO, které nedoplatí poplatky za poštovné(viz níže) v rozsahu – posledním zaslaným zápisem je zápis z Krajské konference dne 19.6.2009, dále nebudou tyto organizace doporučeny KV na neinvestiční i investiční dotace.

Ø  Krajská konference schvaluje doplnění kandidátů na sjezd ČKS O5.12.2009 o MVDr. S.Vodičku a M.Dohnalovou.

 

ZKO, které dluží poštovné:

ZKO č.450  Český Těšín                    400,-Kč

ZKO č.22    Havířov-Lučina               300,-Kč

ZKO č. 46   Horní Benešov                100,-Kč

ZKO č. 21   Horní Suchá                    400,-Kč

ZKO č. 25   Horní Žukov                   100,-Kč

ZKO č. 73   Kozmice u Hlučína                     400,-Kč

ZKO č.460 Krnov-Hlubčická             300,-Kč

ZKO č.605 Nové Stovky                    400,-Kč

ZKO č. 28 Orlová-Město                    100,-Kč

ZKOč.688 Ostrava                             100,-Kč

ZKO č.367 Ostrava-Mar.Hory                        300,-Kč

ZKO č.537 Ostrava-Muglinov                        400,-Kč

ZKO č.566 Ostrava-Svinov                300,-Kč

ZKO č.69   Petrovice                          300,-Kč

ZKO č.534 Raškovice                        400,-Kč

ZKO č.35   Rychvald                         400,-Kč

ZKO č.574 SK Ostrava                                   400,-Kč

ZKO č.650  Staříč                               300,-Kč

ZKO č. 102 Třinec                             100,-Kč

ZKO č.36    Vrbno pod Prad.             200,-Kč

Zapsala Blanka Skotnicová, dne 19.6.2009 v Oticích