Pozvánka na Branný víceboj Otice

02.11.2016 09:56

Dovolujeme si Vás pozvat na

Brannný víceboj kynologů

pořádaný

ZKO Otice 12.11.2016

 

 

Tento druh soutěže kynologů byl v loňském roce zpracován a specifikován směrnicí č.12 ve sborníku ČKS.

Vzhledem k možnosti pořádat BVK formou ligy, kdy tyto soutěže v několika krajích úspěšně probíhají rádi bychom se o toto pokusili i v MSK a zároveň navázali na tradiční branné,,Partyzánské závody“

 

Rozhodčí: Karel Sedláček

Josef Havránek (Při větším počtu závodníků)

Figurant: v jednání

 

-Vyhodnocení prvních tří závodníků v každé kategorii,

-Každý z účastníků, který úspěšně absolvuje celou trasu obdrží jako

důkaz diplom.

 

Startovné 300,- Platba v den a v místě závodu

Přihlášky na emailovou adresu karel.mellar@seznam.cz

Možno i telefonicky na tel. 601297803, 737624513

Uzávěrka přihlášek - středa 9.11.2016

 

Časový harmonogram

Sobota 12. 11. 2016

07:30 - 09:00 Prezence závodníků, veterinární přejímka

9:15 - Zahájení závodu

10.00 -11:30 Průběh závodu - BVK 1. část(běh a branné disciplíny)

12:00 - 14:00 Průběh závodu - BVK 2. Část (aport x zadržení figuranta)

14:30 - Vyhlášení výsledků

Tento harmonogram je mimo čas prezence pouze předběžný a pořadatel si vymiňuje právo na jeho úpravy s ohledem na počet přihlášených závodníků.

 

Těší se na Vás

 

- časoměřiči, granátníci, střelci, děvčata v kuchyni a ostatní členové ZKO Otice

 

Základní informace o soutěži.

Branný víceboj kynologů (BVK) je běh psovoda se psem po vyznačené trati, na které jsou rozmístěna stanoviště, na těchto stanovištích psovod a pes plní disciplíny uvedené v následujících propozicích BVK.

Dvojici psovod a pes se od startu do cíle měří čas přepočítávaný na body. Vítězem se stává dvojice, která bude mít nejvyšší počet bodů součtem bodů za běh a plnění disciplin psovoda a psa.

V případě rovnosti bodů rozhodují o vítězství body psa dosažené v disciplínách.

 

Startovné 300,-

 

Věkové kategorie a délka tratě.

 1. Žákyně do 15 roků/1000m

 2. Žáci do 15 roků /1000m

 3. Dorostenky 16-18 roků/2000m

 4. Dorostenci 16-18 roků/2000m

 5. Ženy 19-40 roků/2000m

 6. Muži 19-40 roků/2000m

 7. Ženy nad 40 roků/1500m

 8. Muži nad 40 roků/1500m

Kategorie „žákyně“ a „žáci“ nebudou své psy při disciplínách střelba a hod granátem odkládat, psi budou přivázáni u kolíku a body se budou automaticky připočítávat.

 

Organizační pokyny.

 1. za škody způsobené psem odpovídá závodník, popřípadě zákonný zástupce.

 2. Pořadatel neodpovídá za úhyn, ztrátu či zranění psa během závodu.

 3. Povinná výstroj psa-hladký obojek, vodítko, popřípadě popruh.

 4. Agresívní psi nejsou k soutěži připuštěni, případně jsou ze soutěže odvoláni.

 5. Pořadatel je povinen na stanovišti střelba a hod granátem zřídit buď dvě pracoviště, případně závodníkovi vedoucí stanoviště vyznačit časovou prodlevu, kdy závodník ne vlastní vinou čekal na splnění disciplíny.

 6. Závod je zejména závodem jednotlivců. Vyhodnocují se první tři nejúspěšnější závodníci každé kategorie.

 7. Protest proti rozhodnutí rozhodčích je nepřípustný, závodník může podat protest vůči nedodržení propozic pořadatelem a to písemnou formou do rukou vedoucího akce nejpozději 30 minut po doběhnutí. Při podání protestu je závodník povinnen složit vklad 300,- Kč, který v případě rozhodnutí v neprospěch protestujícího propadá ve prospěch pořadatele.

 

 

Podmínky účasti závodníků.

Prokázané členství v ČKS (řádné nebo kolektivní) doložené prokazatelně pro daný rok.

Podmínka účasti psů dovršený věk 18 měsíců bez ohledu na plemeno či křížence. Psi bez PP musí být registrováni na ČKS, musí mít vydaný výkonnostní průkaz. (modrá výkonnostní knížka). Dále musí psi splňovat veterinární podmínky.

Výši startovného na krajských kolech určuje pořadatel. Taktéž uzávěrku přihlášek.

Závodník musí mít vhodné oblečení a obuv pro běh terénem.

 1. Po prezentaci je zakázáno měnit psa či psovoda. Psovod může absolvovat trať vícekrát, ale vždy s jiným psem a jiným startovním číslem.

 2. Háravé feny musí být umístěny a venčeny mimo trať, musí být nahlášeny pořadateli při prezentaci a na trať vybíhají jako poslední.

 3. Závodník je povinen zúčastnit se každé disciplíny a tak umožnit ohodnocení disciplíny rozhodčím, není možné některé disciplíny vynechat.

 4. Za porušení těchto propozic a za nerespektování pokynů pořadatele může být závodník diskvalifikován.

 5. Závodníci do 18 let musí organizátorovi doložit potvrzení , že je v dobrém zdravotním stavu s podpisem zákonného zástupce(rodič). Potvrzení je jednotné a dostupné na konci těchto propozic.

 

Discipliny na trati.

 

1. Běh po vyznačené trati.

Běží se na čas, pes je po celou dobu běhu na trati upoután na vodítku. Závodník se psem se po trati pohybuje bez jakéhokoliv doprovodu. Délka běhu závodníků je podle kategorií.

Hodnocení: nejlepší čas....200 bodů, další horší čas vždy -10 bodů .

 

2. Střelba ze vzduchovky.

 

Střílí se na vzdálenost 10 m. z polohy vleže na papírový terč (*1) a v tomto případě platí zásah do černého, nebo tři sklopné terče. Na střelbu má závodník tři „náboje“. V kategorii „žáci“ a „žákyně“ je pes během střelby uvázán u kolíku a body za odložení se závodníkům automaticky započítávají. V ostatních kategoriích je odložení psa vleže bez uvázání na vyznačeném místě. Klid psa při střelbě se nehodnotí.

Hodnocení:

Za každý platný zásah je …..................................10 bodů

Maximální počet bodů......................................... 30 bodů

Odložení psa, pes leží po celou dobu střelby...... 10 bodů

Hodnocení odložení podle NZŘ.

 

*1-“Papírový terč pro vzduchovku s bílým středem 140x150 mm kod 75003)

 

 

3. Hod granátem na cíl.

Závodník hází gumovou atrapou granátu(*3) na cíl o rozměru 3x5 m. ze vzdálenosti:

„Žáci, žákyně“ …...............10 m

„Dorostenci, dorostenky“.... 15 m

„Muži, ženy 19-40 let“........ 20 m

„Muži, ženy nad 40 let“...... 20 m

Na splnění disciplíny musí závodník třemi hody „zasáhnout“ cíl o rozměrech 3x5 m. Cíl je vyznačen páskou na zemi, delší stranou k závodníkovi.

V kategorii „žákyně, žáci“ je pes při hodu granátem uvázán u kolíku a body za odložení se mu automaticky započítávají. V ostatních kategoriích je odložení psa vleže bez uvázání na vyznačeném místě.

Hodnocení:

Každý platný zásah... ….......... …....................10 bodů

Maximální počet bodů …................................30 bodů

Odložení psa, pes leží po celou dobu provádění

disciplíny ….....................................................10 bodů

Hodnocení odložení dle NZŘ, platný zásah je i do pásky vyznačující cíl.

 

*3- v případě, že nebude možné dnes ve sportovních potřebách sehnat tyto atrapy, bude použiván míček.

 

4. Přeskok přes překážku.

Závodník přeskakuje 1 metr vysokou, pevnou překážku jedním směrem, pes přeskakuje 1 m vysokou překážku umístěnou hned vedle ve vzdálenosti max. 50 cm. Pes kohoutkové výšky do 45 cm přeskakuje překážku 50 cm. Vysokou.

Kategorie „žáci, žákyně“ překonává závodník překážku 50 cm. Vysokou a pes 1 m. resp. 50 cm.

Pes není upoután na vodítku.

Hodnocení:

Za překonání překážky psovodem …................10 bodů

Za nepřekonání překážky......................................0 bodů

Překonání překážky psem dle hodnocení NZŘ.

 

5. Kladina nízká.

Překážku absolvuje pouze pes a to jedním směrem. Pes není upoután na vodítku

Hodnocení dle NZŘ

 

6. Hladké zadržení nebo aport volný.

Závodník při prezentaci nahlásí, kterou disciplínu z uvedených absolvuje. Doporučuje se, aby byly tyto disciplíny posouzeny po doběhnutí závodníků do cíle. Závodnící nastupují k těmto disciplínám podle pořadí v jakém startovali v závodě a je na rozhodčím, zda posoudí nejdříve aporty nebo zadržení.

 

Hladké zadržení na 50 m. Hodnotí se zákus a pouštění psa. Psovod vybíhá okamžitě za vypuštěným psem.

Zadržení.........................................15 bodů

Pouštění psa …................................5 bodů

Hodnocení dle NZŘ.

 

Aport volný provádí psi, kteří nekoušou nebo psi malého vzrůstu, mají možnost absolvovat namísto hladkého zadržení disciplínu „aport volný“ libovolná činka psovoda(ne hračka psa)

Hodnotí se dle NZŘ

Hodnocení.......................................20 bodů

 

 

 

Bodové hodnocení.

 

Psovod Pes

 

Běh 200 bodů -

Střelba ze vzduchovky 30 bodů 10 bodů

Hod granátem 30 bodů 10 bodů

Skok 10 bodů 10 bodů

Kladina nízká - 10 bodů

Hladké zadržení/aport - 20 bodů

Součet 270 bodů 60 bodů

Psovod i pes celkem 330 bodů

 

 

 

Závěrečná ustanovení.

 

Psovodi se svou účastí na BVK zavazují:

 1. Soutěžit dle zásad fair-play.

 2. Dodržovat tyto propozice a řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.

 3. Dodržovat svou bezpečnost, bezpečnost svého psa a bezpečnost vůči ostatním závodníkům a divákům.

 4. Mít psa pod kontrolou po celou dobu závodu.

 5. Případné závady či nedostatky na překážkách a stanovištích ihned nahlásit rozhodčím či vedoucímu akce.

 

Organizátor se zavazuje:

 1. zajistit řádně označenou trať.

 2. Zajistit tým rozhodčích (posuzovatelů), který bude řádně poučen o způsobu hodnocení v daných disciplínách s důrazem na nestrannost hodnocení (hlavním rozhodčím).

 3. Před začátkem závodu zajistit prohlídku tratě a vysvětlit provádění disciplín.

 4. Organizátor si vyhrazuje právo rozestavit disciplíny po trati v libovolném pořadí.

 5. Organizátor je povinen zajistit zdravotnickou službu první pomoci.(zdravotní sestra)

 6. Organizátor musí zajistit na příslušných stanovištích úvazové kolíky.

 7. Krajská kola mohou posuzovat rozhodčí II. třídy, MČR rozhodčí I. třídy (ve funkci hlavního rozhodčího).

 8. Figurant bude vybrán organizátorem a musí mít platný průkaz figuranta nejméně I. třídy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas zákonného zástupce.

 

 

Souhlasím s účastí …........................................................................................................

 

na závodě Branného víceboje kynologů, který se uskuteční dne.......................................

 

Místo konání závodu.........................................................................................................

 

 

Zároveň prohlašuji, že můj syn/dcera/svěřenec narozen...................................................

 

je zdravý a schopen absolvovat tento závod se zvýšenou fyzickou zátěží.

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce............................................................................

 

Číslo OP..............................................................

 

 

….........................................................

podpis zákonného zástupce-- 
Karel Mellar
karel.mellar@seznam.cz
tel.737624513